header banner
Default

Het woord "toekomst" is in meervoud


Table of Contents

  Verhouding beleid-burgers dan en nu.

  Hoe zou de Nederlandse samenleving er in 2050 uit kunnen zien? En wat zouden daarvan de gevolgen zijn voor de relatie tussen beleid en burgers? Dat zijn geen kleine vragen. Daarop volgen in deze publicatie dan ook geen sluitende antwoorden. Wel doen we een allereerste aanzet om gedachten over de toekomst, en indirect ook over het heden, aan te scherpen. In tegenstelling tot de meeste publicaties van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) is dit stuk niet gebaseerd op empirisch onderzoek, een wetenschappelijke methodiek of een uitgebreide literatuurstudie. Het is een gedachtenexercitie, bedoeld om een gesprek te initiëren over hoe burgers en beleid zich in de toekomst tot elkaar zouden kunnen verhouden.  

  Sources


  Article information

  Author: Megan Fischer

  Last Updated: 1704102721

  Views: 791

  Rating: 4.6 / 5 (39 voted)

  Reviews: 89% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Megan Fischer

  Birthday: 1942-09-14

  Address: 8618 White Crest, West Luiston, MT 48219

  Phone: +3918448394699410

  Job: Actor

  Hobby: Wine Tasting, Fishing, Cycling, Scuba Diving, Bird Watching, Sculpting, Chocolate Making

  Introduction: My name is Megan Fischer, I am a forthright, courageous, esteemed, spirited, important, honest, strong-willed person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.